Informace pro klienty

Vedle důležitých informací pro klienty můžete na níže uvedených odkazech nalézt další informace týkající advokacie a soudnictví v ČR.

Pro naše klienty jsou přímo před kanceláří vyhrazena parkovací místa.

Ochrana osobních údajů

Advokát je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) správcem osobních údajů svých klientů a případně dalších dotčených osob. Informace pro klienty při přijetí osobních údajů advokátem naleznete v příloze smlouvy o poskytování právní pomoci a také zde.

Zažádat o poskytnutí informací o zpracování, o omezení zpracování, o opravu, o výmaz či o přenos osobních údajů a vznést námitku proti zpracování můžete prostřednictvím tohoto formuláře zasláním na e-mail či v listinné podobě doručením na adresu sídla advokáta a také osobně vyplněním žádosti na recepci advokátní kanceláře. Ke stejným účelům lze využít také formulář "Domluvit schůzku".    

Řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

Mlčenlivost

Advokát je ze zákona povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Tato povinnost mlčenlivosti trvá nehledě na ukončení spolupráce s klientem a také po skončení praxe advokáta. Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient.

Povinné pojištění

Advokát odpovídá klientovi za újmu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem advokacie a pro tento případ musí být ze zákona pojištěn. Aktální výše limitu pojistného plnění, na který je naše kancelář pojištěna činí 7 mil. Kč. Po individuální dohodě s klientem lze výši limitu pojistného plnění navýšit dle požadavku klienta.